ALGEMENE VOORWAARDEN van Kraakman 4x4 Parts

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Kraakman 4x4 Parts, gevestigd te Purmerend.

1.2 Bijzondere van de voorwaarden van Kraakman 4x4 Parts afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Mondelinge aanbiedingen door Kraakman 4x4 Parts zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Kraakman 4x4 Parts door zijn bevestiging.

3.2 Elke met Kraakman 4x4 Parts aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Kraakman 4x4 Parts zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

3.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., als mede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, websites e.d. door Kraakman 4x4 Parts bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Voor Kraakman 4x4 Parts is de koopprijs gebaseerd op de Europese euro, indien facturering desondanks plaatsvindt in andere valuta dan de Europese euro en tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering een koerswijziging is opgetreden, zal Kraakman 4x4 Parts, gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs in buitenlandse valuta.

4.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 geschiedt iedere verkoop onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op het ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende kostenfactoren. Indien zich tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, zal Kraakman 4x4 Parts gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs.

4.3 Indien de oorspronkelijke koopprijs als gevolg van het eerste lid en/of tweede lid wordt verhoogd met meer dan vijf procent van de oorspronkelijke koopprijs, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient dan schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat Kraakman 4x4 Parts de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

4.4 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.

4.5 Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en / of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.6 Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en / of materialen eigendom van Kraakman 4x4 Parts, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 Leveringstermijnen

5.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Kraakman 4x4 Parts schriftelijk in gebreke te stellen.

5.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Kraakman 4x4 Parts zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

5.3 Indien de opdrachtgever het object voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt dat object voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Kraakman 4x4 Parts stalling c.q. opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.

Artikel 6 Kwaliteit

6.1 Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen kan Kraakman 4x4 Parts volstaan met de levering van normale handelskwaliteit.

6.2 Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal enzovoorts per handelseenheid betreft, het normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

6.3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur enz., geven geen reden tot afkeuring.

6.4 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Kraakman 4x4 Parts doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 7 Annuleren

7.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Kraakman 4x4 Parts reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en

sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Kraakman 4x4 Parts gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.

7.2 Opdrachtgever zal eveneens aan Kraakman 4x4 Parts als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Kraakman 4x4 Parts te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

7.3 Onverminderd het vermelde in dit artikel behoudt Kraakman 4x4 Parts zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Wijziging van de opdracht

8.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

8.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Kraakman 4x4 Parts ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

8.3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Kraakman 4x4 Parts buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 9 Meer- en minderwerk

9.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

9.2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Kraakman 4x4 Parts op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

9.3 Door Kraakman 4x4 Parts te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Vervoer

10.1 De verzending geschiedt op de wijze als door Kraakman 4x4 Parts aangegeven.

10.2 Verzendkosten zijn voor de kosten van de opdrachtgever.

10.3 Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 11 Uitvoerbaarheid van de opdracht

11.1 Indien tijdens de uitvoering van een aangenomen werk blijkt dat dit tengevolge van aan Kraakman 4x4 Parts niet bekende omstandigheden of door overmacht niet uitvoerbaar is, dan heeft Kraakman 4x4 Parts het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk zal zijn, dan wel de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten zodat er een normale oplevering plaats kan vinden.

Artikel 12 Afspraken

12.1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel Kraakman 4x4 Parts binden Kraakman 4x4 Parts niet, voor zover ze door Kraakman 4x4 Parts niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 13 Uitbesteding werk aan derden

13.1 Opdrachtgever machtigt Kraakman 4x4 Parts om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Kraakman 4x4 Parts gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 14 Tekeningen en andere gegevens

14.1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Kraakman 4x4 Parts zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door Kraakman 4x4 Parts wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven Kraakman 4x4 Parts zijn eigendom. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij Kraakman 4x4 Parts.

14.2 Als Kraakman 4x4 Parts opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Kraakman 4x4 Parts te verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

14.3 De adviezen van Kraakman 4x4 Parts ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Kraakman 4x4 Parts is niet verantwoordelijk voor technische of eventuele andere voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met Kraakman 4x4 Parts zijn producten en diensten.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Kraakman 4x4 Parts is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

15.2 Kraakman 4x4 Parts is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van hem of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

15.3 Kraakman 4x4 Parts zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

15.4 Kraakman 4x4 Parts is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Kraakman 4x4 Parts onder zich heeft.

Artikel 16 Reclame

16.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Kraakman 4x4 Parts terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

16.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Kraakman 4x4 Parts wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

16.3 Kraakman 4x4 Parts dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

16.4 Indien de reclame naar het oordeel van Kraakman 4x4 Parts juist is, zal Kraakman 4x4 Parts hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 17 Garantie

17.1 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel en artikel 8, garandeert Kraakman 4x4 Parts de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken gedurende een termijn van zes maanden na de factuurdatum.

17.2 De garantie geldt niet voor de levering van gebruikte zaken.

17.3 De garantie vervalt indien de koper gedurende de in lid 1 genoemde termijn reparaties of wijzigingen aan de geleverde zaken verricht of doet verrichten zonder de voorafgaande toestemming van Kraakman 4x4 Parts.

17.4 De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door;

* ondeskundige opslag;

* ondeskundige behandeling;

* ondeskundige toepassing;

* het nalaten van deugdelijk onderhoud;

* het gebruik van de geleverde zaken voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze zaken vallen.

17.5 Voor zaken welke niet door Kraakman 4x4 Parts zelf zijn vervaardigd, verleent Kraakman 4x4 Parts ezelfde garantie als haar leverancier op deze zaken aan haar verleent, echter met een maximum van de in lid 1 genoemde termijn.

Artikel 18 Overmacht

18.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Kraakman 4x4 Parts of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Kraakman 4x4 Parts ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Kraakman 4x4 Parts, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Kraakman 4x4 Parts overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

18.2 Kraakman 4x4 Parts is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud

19.1 Zolang Kraakman 4x4 Parts geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Kraakman 4x4 Parts.

19.2 Kraakman 4x4 Parts heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van

zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

19.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding

20.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Kraakman 4x4 Parts ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

20.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Kraakman 4x4 Parts heeft voorts ingeval

opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

20.3 Kraakman 4x4 Parts is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Kraakman 4x4 Parts reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Kraakman 4x4 Parts op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 21 Betaling

21.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

21.2 Kraakman 4x4 Parts is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

21.3 Kraakman 4x4 Parts is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

21.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

21.5 Uit het enkele feit dat Kraakman 4x4 Parts zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22 Toepasselijk recht

22.1 Op alle door Kraakman 4x4 Parts gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23 Geschillen

23.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Kraakman 4x4 Parts, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

KRAAKMAN 4x4 PARTS
Flevostraat 68
1442 PZ PURMEREND
The Netherlands 

Tel: +31 (0)299 434141
Fax: +31 (0)299 434871
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.kraakman4x4parts.nl
Rabobank: 14.33.33.917
IBAN: NL61RABO0143333917
BIC: RABO NL 2U
KVK nummer: 37.14.15.22